คำนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน และบริษัทในเครือ และหุ้นส่วนเชิง ยุทธศาสตร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน") เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน และ/หรือ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นทั้งหมดของบริษัทใน เครือ (รวมทั้งเกมส์และการบริการทางเว็บไซต์อื่นๆ ที่แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นของ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน กำลังให้บริการ และกำลังจะเปิดให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์และบริการ") นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาดังนี้:
1.Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน รวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร
2.Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ใช้ Cookie และเทคโนโลยีการติดตามอย่างไร
3.Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน แบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
4.Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
5.สิทธิของท่าน
6.Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างไร 7.ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปทั่วโลกได้อย่างไร 8.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
9.ติดต่อ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน อย่างไร
เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของท่าน และให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของท่านเป็นอันดับ หนึ่ง เราระลึกอยู่เสมอว่า ท่านต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของ ข้อมูลส่วนตัว เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง
Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน อาจมีการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามโอกาสที่เหมาะสม ท่าน ยินยอมที่จะติดตามและอ่านนโยบายฉบับล่าสุดอยู่เสมอ โปรดอ่านและทำความเข้าใจ "นโยบายความ เป็นส่วนตัว" ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ (หรือการบริการ) ของเราโดยละเอียด เพื่อรับรองว่าท่านได้เข้าใจ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับล่าสุดอย่างถ่องแท้
1.Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน รวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลที่บันทึกด้วยวิธีอื่นที่สามารถระบุตัวตน ที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลต่างๆ ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน จะรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านนอก เหนือวัตถุประสงค์ที่แจ้งในโนบายฉบับนี้ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน จะติดต่อเพื่อขออนุญาตจากท่านก่อน:
(1) เพื่อให้ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่แพลตฟอร์มของ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน และ/หรือบริษัทใน เครือให้บริการ
1.ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ
ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อใช้สร้างบัญชี เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รหัสประจำตัวประชาชน ชื่อบัญชี 2.ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข่าว และข้อมูลโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น เราจะรวบรวมและใช้ประวัติการใช้บริการ กับ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน และข้อมูลจากอุปกรณ์ที่จำเป็นบางส่วนของท่าน (เช่น รหัส IMEI ของอุปกรณ์ที่ท่านใช้) รวมทั้งข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ ที่ท่านแจ้งขณะใช้บริการของเรา ข้อมูลการซื้อ-ขายของบัญชี รวมไป ถึงดึงข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมเฉพาะตัวอื่นๆ เป็นต้น เพื่อส่งข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้อง หรือคล้ายคลึง เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ท่านทางอีเมล SMS หรือช่องทางอื่นๆ 3.สรุปการชำระเงิน
เราได้ใช้ระบบยืนยันตัวตนตรวจสอบ และใช้มาตรการความปลอดภัย เพื่อความสะดวกในการชำระค่า บริการ และป้องกันบัญชีของท่าน โดยเราจะรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินสมมุติของท่านในขณะชำระค่า บริการ (รวบรวมเฉพาะข้อมูลทรัพย์สินสมมติ เช่น บันทึกการชำระเงิน เงินในเกมส์ การซื้อขายในเกมส์ โค้ดแลกเปลี่ยนต่างๆ เป็นต้น)

4.คุ้มครองความปลอดภัย

โค้ดแลกเปลี่ยนต่างๆ เป็นต้น)

4.คุ้มครองความปลอดภัย
เราจะใช้ข้อมูลบางส่วนของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เป็นประจำเพื่อยืนยันตัวตน รักษาความปลอดภัย ป้องกัน การโกง สำรองข้อมูล ฯลฯ เช่น ใช้รหัส IMEI ของอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัย ยืนยันตัวตน ส่วน ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการโกง ขณะที่ท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เราอาจบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/การสนทนาและรายละเอียดหรือ ช่องทางการติดต่อของท่าน ฯลฯ เพื่อติดต่อหรือช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้สะดวกยิ่งขึ้น หรือบันทึกวิธี การจัดการและผลลัพธ์ของปัญหาที่เกี่ยวข้อง
5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการบริการ
เช่น เราอาจจะบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลในขณะที่ระบบขัดข้อง เพื่อนำมาแก้ไขระบบและปรับปรุงการ ให้บริการให้ดีขึ้น
(2) ขอบเขตการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว
ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเราจะใช้ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้ ยกเว้นผลิตภัณฑ์และ บริการที่ได้ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษ ที่ใช้ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับพิเศษ สำหรับ "นโยบายความ เป็นส่วนตัว" ฉบับพิเศษที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ จะชี้แจงการรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้โดยละเอียด หากรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษไม่ตรงกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้ ให้ยึด "นโยบายความเป็น ส่วนตัว" ฉบับพิเศษเป็นหลัก
(3) ข้อยกเว้นการใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
บริการของเราอาจรวมถึง หรือเชื่อมโยงถึงสังคมออนไลน์หรือบริการอื่นๆ ของฝ่ายที่สาม (รวมถึง เว็บไซต์) เช่น
1.เมื่อท่านกดปุ่ม "แชร์" บริการของเรา หรือเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเราผ่านเว็บไซต์ของผู้บริการอื่น ซึ่งฟังก์ชั่นเหล่านี้อาจจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน (รวมถึงข้อมูลบันทึกประจำวันของท่าน) และ อาจต้องติดตั้ง Cookie ลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อให้ใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวได้ตามปกติ 2.เราจะแจ้งลิงก์ของฝ่ายที่สามแก่ท่าน ผ่านโฆษณา หรือช่องทางอื่นๆ จากบริการของเรา เพื่อให้ท่าน เข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ของฝ่ายที่สาม โดยฝ่ายที่สามจะมีการรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน สังคมออนไลน์หรือบริการอื่นๆ อาจดูแลโดยผู้ให้บริการฝ่ายที่สาม เมื่อท่านใช้สังคมออนไลน์หรือ บริการอื่นๆ ของฝ่ายที่สาม (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้แจ้งต่อผู้ให้บริการดังกล่าว) จะถือว่าได้ ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว (ไม่ใช่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับ นี้) ของผู้ให้บริการนั้นแล้ว ท่านจึงควรอ่านเงื่อนไขดังกล่าวโดยละเอียด ทั้งนี้ทั้งนั้น "นโยบายความเป็น ส่วนตัว" ฉบับนี้จะมีผลต่อข้อมูลที่เรารวบรวมทั้งหมด ไม่มีผลกับเงื่อนไขการใช้และบริการของฝ่ายที่ สาม และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ท่านแจ้งต่อฝ่ายที่สาม
2.Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ใช้ Cookie และเทคโนโลยีการติดตามอย่างไร
(1) Cookie

Cookie มักจะรวมถึงสัญลักษณ์ ชื่อเว็บไซต์ ตัวเลขและตัวอักษรบางส่วน โดยเราจะใส่ไฟล์ข้อมูลที่ เรียกว่า Cookie ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อรับรองการทำงานของเว็บไซต์ให้เป็นปกติ และช่วยแยกแยะตัวตนว่าท่านคือผู้ใช้บริการของเรา เราจะไม่นำ Cookie ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ นอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถตั้งค่าหรือลบ Cookie ผ่านเว็บบราวเซอร์หรือ ช่องทางอื่นๆ ได้

(2) Do Not Track (ห้ามติดตาม)
เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่ล้วนมีฟังก์ชั่น Do Not Track ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่สามารถส่งคำขอ Do Not Track ไปยังเว็บไซต์ได้ แต่ขณะนี้องค์กรที่กำกับดูแลอินเทอร์เน็ตยังไม่กำหนดนโยบายว่าทางเว็บไซต์ควรจะ ตอบสนองคำขอนี้อย่างไร แต่ถ้าเว็บบราวเซอร์ของท่านได้เปิดใช้ Do Not Track แล้ว เว็บไซต์ของเรา ทั้งหมดก็จะเคารพในการตัดสินใจของท่าน แต่ข้อควรระวังคือ การเปิดฟังก์ชั่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อ การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ได้

3.Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน แบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ได้

3.Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน แบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
(1) แบ่งปัน
เมื่อท่านเข้าใจและยอมรับ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อฝ่ายที่สาม โดยรับรองว่าฝ่ายรับ จะไม่สามารถแก้ไขมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัท องค์กร และบุคคลอื่นในสถานการณ์ต่อไปนี้

1.หลังได้รับการอนุญาตให้แบ่งปันอย่างถูกต้อง: เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หลังได้รับการ อนุญาตจากท่านเท่านั้น
2.เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่หน่วยงานรัฐร้องขอ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.แบ่งปันกับบริษัทในเครือ: เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือของ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน โดยจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น และอยู่ในวัตถุประสงค์ที่ระบุใน "นโยบาย ความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้เท่านั้น หากบริษัทในเครือมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล จะต้อง ได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน
4.แบ่งปันกับบริษัทหุ้นส่วน: เพื่อให้วัตถุประสงค์ในนโนบายฉบับนี้เป็นจริง การบริการบางส่วนของเรา จึงจำเป็นต้องให้บริการโดยบริษัทหุ้นส่วน เราอาจจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนให้ กับบริษัทหุ้นส่วน เพื่อการให้บริการและประสบการณ์การใช้ที่ดียิ่งขึ้น เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านในวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและความจำเป็น และจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อ การใช้บริการเท่านั้น หุ้นส่วนของเราไม่มีสิทธิ์และอำนาจใดๆ ที่จะนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์อื่น
หุ้นส่วนของเราในขณะนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้:
1) หุ้นส่วนโฆษณาและวิเคราะห์ข้อมูล หากไม่ได้รับการอนุญาตจากท่าน เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน (ข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อสกุลหรืออีเมล เป็นข้อมูลที่จะเชื่อมโยงหรือระบุ ตัวตนของท่านได้) ให้กับหุ้นส่วนโฆษณาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเด็ดขาด
2) ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการอื่นๆ เราจะแบ่งปันข้อมูลให้กับซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ ให้การสนับสนุนเรา เช่น ตัวแทนผู้ให้บริการ SMS ซึ่งการสนับสนุนในที่นี้รวมถึงการให้บริการผ่าน เทคโนโลยีพื้นฐาน วิเคราะห์วิธีใช้บริการของเรา ประมวลประสิทธิภาพของโฆษณาและการบริการ ให้ บริการลูกค้าสัมพันธ์ ความสะดวกสบายในการชำระเงินและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน
(2) ถ่ายโอน
เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับบริษัท องค์กรและบุคคลอื่น ยกเว้นการโอนย้ายตาม กฎหมายและข้อบังคับของราชอาณาจักรไทย และเราจะปกป้องข้อมูลของท่านตามกฎหมายและข้อ บังคับของราชอาณาจักรไทยต่อไป หรือแจ้งให้ผู้บริหารจัดการคนใหม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน นโยบายฉบับนี้ต่อไป
(3) เปิดเผยข้อมูล
เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแค่ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
1.หลังได้รับการอนุญาตจากท่าน;
2.เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศชาติ;
3.เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข และผลประโยชน์ส่วนรวม;
4.ทำตามหมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก ฯลฯ;
5.เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำคัญ ที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่ยากที่จะได้รับการอนุญาตจาก ท่าน;
6.ท่านเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมต่อสาธารณะด้วยตัวเอง; 7.รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลที่เปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น รายงานข่าว ข้อมูลที่รัฐบาลเปิด เผย ฯลฯ;

8.ทำตามความประสงค์ของท่านที่ได้ลงนามในสัญญา;

เผย ฯลฯ;

8.ทำตามความประสงค์ของท่านที่ได้ลงนามในสัญญา; 9.เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการให้บริการของ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน เช่น พบหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ;
10.ใช้สำหรับรายงานข่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย; 11.ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือการวิจัยทางการศึกษา โดยใน ขณะที่แจ้งข้อมูลและผลการวิจัย ทางเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลในผลการวิจัยออก; 12.ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อื่นๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับ
4.Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
(1) เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรามีทีมงานมืออาชีพด้านความปลอดภัย ที่มีหน้าที่ปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย ขณะเดียวกัน เรายังได้ ตั้งค่าโปรแกรมความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของผู้ใช้ไว้ด้วย เพื่อรับรองว่าการเก็บและใช้ข้อมูล จะเป็นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขข้อบังคับที่เหมาะสม เช่น เราได้ใช้โปรแกรมเพิ่มความปลอดภัย TLS/SSL ใช้ SHA256/AES เพิ่มความปลอดภัยต่อข้อมูลสำคัญ นอกจากนี้ เรายังมีการประเมิน ความเสี่ยงต่อมาตรการการป้องกันและนโนบายความปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลใน ผลิตภัณฑ์ของเราถูกเปิดเผยหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว
(2) มาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ที่เราใช้ปกป้องข้อมูล
เราได้จัดระเบียบด้วยการแบ่งประเภทข้อมูล มาตรฐานความปลอดภัย และการพัฒนาความปลอดภัย ในการบริหารจัดเก็บและการใช้ข้อมูล
เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านการทำข้อตกลง ควบคุม และตรวจสอบผู้ที่เข้าถึงข้อมูลอย่าง ครอบคลุม
(3) เราอนุญาตให้พนักงานของ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ที่มีความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูล ของท่านได้ ขณะเดียวกัน กลุ่มคนเหล่านี้จะต้องเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ หากไม่ปฏิบัติตาม จะ ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือถูกสิ้นสุดสถานะการร่วมงานกับ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ทันที
(4) เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อรับประกันว่าจะไม่รวบรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น นอกจากมีความจำเป็นต้องเก็บในระยะยาวหรือ ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
(5) อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เครือข่ายที่ปลอดภัย 100% รวมทั้งอีเมล ระบบส่งข้อความทันที และช่องทา งอื่นๆ ที่ใช้ติดต่อระหว่างผู้ใช้งานอื่นๆ ของ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ล้วนไม่ปลอดภัย เราขอแนะนำว่าห้ามส่งข้อมูล ส่วนบุคคลผ่านช่องทางดังกล่าวเด็ดขาด และแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่มีความซับซ้อนสูง เพื่อ เป็นการช่วยเรารักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของท่าน
(6) อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เครือข่ายที่ปลอดภัย เราจะพยายามรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ท่านส่งให้เรา อย่างสุดความสามารถ แต่หากเทคโนโลยี หรือเครื่องมือป้องกันของเราถูกทำให้ได้รับความเสียหาย ส่งผลให้มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ข้อมูลถูกเปิดเผย มีการแก้ไขข้อมูล หรือทำลาย จนทำให้ท่านได้รับความ เสียหาย เราจะรับผิดชอบตามกฎหมายทุกประการ
(7) หลังข้อมูลส่วนบุคคลถูกล่วงละเมิด เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแจ้งหรือประกาศให้ท่านทราบ
5.สิทธิของท่าน
ท่านมีสิทธิในการดำเนินการต่างๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐาน ของราชอาณาจักรไทยและประเทศอื่น ดังนี้:
(1) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง ยกเว้นตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
(2) ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีของท่านได้ ส่วนชื่อบัญชี Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน และรหัสประจำตัว ประชาชนถือเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย หลังท่านลงทะเบียนสำเร็จ จะไม่สามารถ

แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้

ประชาชนถือเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย หลังท่านลงทะเบียนสำเร็จ จะไม่สามารถ

แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
(3) ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะรวมรวมและใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น หากท่านพบ ว่าเราไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อกฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามนโยบายฉบับนี้ ท่าน สามารถแจ้งให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้ หรือหากท่านพบว่าข้อมูลที่เรารวบรวมไม่ถูกต้อง ก็สามารถ แจ้งเพื่อให้เราแก้ไขให้ถูกต้องได้ โปรดติดต่อเราตามช่องทางที่แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้
(4) การตอบรับคำขอของท่าน
เพื่อความปลอดภัย ท่านอาจจะต้องแจ้งความจำนงค์ผ่านลายลักษณ์อักษร หรือช่องทางอื่นเพื่อยืนยัน ตัวตนของท่าน เราอาจจะให้ท่านยืนยันตัวตนก่อน จึงจะดำเนินการตามคำขอของท่าน และจะตอบกลับ ท่านในระยะเวลาที่เหมาะสม หากท่านไม่พอใจ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน หรือ ปฏิบัติตาม "ข้อตกลงการใช้บริการ" ได้
หากคำขอของท่านสมเหตุสมผล เราจะไม่เก็บค่าบริการจากท่าน แต่หากมีการดำเนินการซ้ำซ้อนหลาย ครั้ง จนเกินความพอดี เรามีสิทธิ์เก็บค่าบริการตามความเหมาะสม สำหรับคำขอที่มากเกินไป หรือมีขั้น ตอนทางเทคนิคที่ซับซ้อน (เช่น ต้องพัฒนาระบบใหม่หรือแก้ไขจากของเดิม) สร้างความเสี่ยงต่อสิทธิ ของผู้อื่นหรือไม่เป็นความจริง (เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เก็บในระบบ) เรามีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะดำเนินการ ตามกฎหมายและข้อบังคับแล้ว เราไม่สามารถตอบรับคำขอของท่านได้ในสถานการณ์ดังนี้: 1.เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศชาติ;
2.เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข และผลประโยชน์ส่วนรวม;
3.ทำตามหมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก ฯลฯ; 4.มีหลักฐานชัดเจนที่สื่อให้เห็นว่าท่านมีเจตนาที่ไม่ดีหรือละเมิดสิทธิการใช้; 5.หากตอบรับคำขอของท่านอาจทำให้ท่าน ผู้อื่น หรือองค์กรได้รับความเสียหายต่อสิทธิที่ชอบธรรม อย่างรุนแรง;
6.เกี่ยวพันถึงความลับทางธุรกิจ;
7.สิ่งอื่นๆ ที่เราสามารถปฏิเสธได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
6.Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างไร
ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์และบริการของ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน เน้นให้บริการแก่ผู้บรรลุนิติภาวะ ซึ่งตามนโยบายของ ประเทศ ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง จะไม่สามารถสร้างบัญชีของตัวเองได้ สำหรับกรณีที่เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หลังได้รับการอนุญาตจากผู้ ปกครองแล้วนั้น เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย หลังได้รับอนุญาต จากผู้ปกครอง หรือเพื่อปกป้องผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะไม่ลดทอนสิทธิ์ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากไม่ได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้ง จากท่าน โดยเราจะแจ้งรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ที่ด้านบนสุดของหน้านี้ ถ้านโยบายฉบับแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้เห็นเด่นชัด ยิ่งขึ้น หากท่านไม่ยอมรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ท่านมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้บริการของเรา หากท่านยัง ใช้บริการของเราต่อ แสดงว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้
8.ติดต่อ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อคิดเห็นใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ บริการลูกค้าในเว็บไซต์ Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (https://gpassport.slfuntap.com/center/ServicePrivicy/privicy?gameId=195) หากท่านไม่พอใจต่อการตอบ คำถามของเรา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลเสียต่อสิทธิตาม กฎหมายของท่าน ท่านสามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงใน "ข้อตกลงการใช้บริการ" เรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการเกมส์ที่สนุก ยุติธรรม และสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตระหนักและ ให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้ใช้งานเสมอ เรายินดีให้บริการผู้ใช้งานจากทุกพื้นที่และทุกวัย

ไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเราหรือผู้ใช้งาน ก็ล้วนอยากให้หรือใช้บริการเกมส์ที่ดีและมีคุณภาพ เราขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่เคารพกติกาของเกมส์และเคารพสิทธิของผู้ใช้งานท่านอื่นอย่างยิ่ง!